ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities van begrippen

  1. Aanbod: ieder schriftelijk aanbod aan de consument tot het leveren van producten door Studiobymaud
  2. Afkoelingsperiode: de periode waarin de consument een product nog terug kan sturen
  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep;
  4. Dag: kalenderdag 
  5. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door de consument gekocht zijn van Studiobymaud & present-time.
  6. Producten: de producten die door Studiobymaud worden aangeboden zijn handgemaakte producten en woonaccessoires
  7. Website: de website die verwijst naar www.Studiobymaud.nl
  8. Studiobymaud.nl is de website van Studiobymaud

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

www.Studiobymaud.nl onderdeel vanStudio by maud
Gevestigd te Dekencreemersstraat 86, 5961 JP Horst
E-mailadres: infopunnikbymaud.nl
KvK-nummer: 82922128
Btw identificatienummer: NL003751581B89

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studiobymaud en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Studiobymaud en de consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Studiobymaud voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Studiobymaud zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor zover naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen op Studiobymaud zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Studiobymaud kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een eventuele bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte van het pakket. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald. Ook de kosten van een retourzending worden niet vergoed. 

 

Artikel 5 - Gegevens

5.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.

5.2 Studiobymaud garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

5.3 Studiobymaud zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

5.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website.

 

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Studiobymaud van uw bestelling.

6.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Studiobymaud is geaccepteerd.

 

Artikel 7 - Levering

7.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. 

7.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

7.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

7.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

 

Artikel 8 - Risico tijdens transport

8.1 Gedurende het transport van de producten zal Studiobymaud niet de risico dragen in geval van schade of verliezen van de post. De artikelen worden met POSTNL verzonden. 

 

Artikel 9 - Afkoelingsperiode

9.1 De consument kan een overeenkomst voor de aankoop van een product tijdens een bedenktijd van 8 dagen ontbinden zonder opgave van de reden(en) daarvoor. Studiobymaud mag de consument vragen naar de reden van de herroeping, maar mag de consument niet dwingen zijn reden(en) op te geven. 

9.2 Studiobymaud zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

9.3 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

 

Artikel 10 - Garanties

10.1 Studiobymaud garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties. Daarnaast bieden wij een garantietermijn van 2 maanden bij fouten die zijn ontstaan door gebrekkige productie, hieronder vallen geen 'normale' gebruikssporen.

10.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

10.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal Studiobymaud binnen 30 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Studiobymaud ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. 

10.4 Na verloop van de in artikel 10.1 genoemde garantietermijn is Studiobymaud gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Studiobymaud, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

Studiobymaud blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 12 - Betaling

12.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met IDEAL & klarna.

10.2 Studiobymaud gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

 

Artikel 13 - Incassokosten

Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan Studiobymaud niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Studiobymaud moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Studiobymaud kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 14 - Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Studiobymaud, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Studiobymaud niet gelieerd is.

14.2 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

14.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

14.4 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. 

 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

15.1 Indien door Studiobymaud geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Studiobymaud jegens u beperkt tot het geen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 10 (Garanties) is geregeld.

15.2 De aansprakelijkheid van Studiobymaud voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

15.3 Studiobymaud sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Studiobymaud, waaronder de Website, door een derde.

 

Artikel 16 - Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 17 - Diversen

17.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

17.2 De administratie van Studiobymaud geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

17.3 Studiobymaud is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

17.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Studiobymaud zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Studiobymaud aangepast worden. Studiobymaud adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.